Poprzez uzyskanie obywatelstwa polskiego stajesz się obywatelem Unii Europejskiej.

flagObywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo unijne ma charakter uzupełniający w stosunku do obywatelstwa państwowego i go nie zastępuje.

Wspólną tożsamość europejską reprezentują takie symbole jak:

 • europejski wzór paszportu,
 • hymn europejski,
 • europejska flaga,
 • europejskie prawo jazdy.

Unia Europejska ma swoje motto: "Jedność w różnorodności" oraz obchodzi w dniu 9 maja "Dzień Europy".

Obywatel Polski ma prawo do swobodnego poruszania się, zamieszkania, podejmowania nauki i pracy na całym terytorium Unii.

jobsJako obywatel Polski będziesz miał prawo do swobodnego poruszania po terytorium Unii posiadając tylko ważny dokument tożsamości lub paszport. Będzie przysługiwało Ci również prawo do pobytu bez obowiązku dopełniania jakichkolwiek formalności na obszarze każdego z państw członkowskich przez okres trzech miesięcy. Przepis ten stosuje się również do członków rodziny, bez względu na kraj ich pochodzenia.

Okres ten może być przedłużony jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą w danym kraju lub jest będziesz pracownikiem, przebywasz na praktyce, stażu , studiach lub posiadasz środki niezbędne do utrzymania siebie i rodziny i posiadasz ubezpieczenie zdrowotne. Po pięciu latach nieprzerwanego pobytu na terenie danego kraju jako obywatel Unii będziesz mógł uzyskać prawo do stałego pobytu, którym objęci zostaną również członkowie Twojej rodziny.

Stracić prawo do stałego pobytu możesz jeśli opuścisz ten kraj na dłużej niż dwa lata.
Europejczycy którzy podróżują w obrębie UE mogą uzyskać kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Pomaga ono pokryć koszty leczenia w innym kraju.

Dzięki finansowanym przez Unię programom kształcenia takim jak np. Comenius czy Erasmus uczniowie i studenci mogą wyjeżdżać za granicę, uczyć się języków, studiować na zagranicznych uczelniach, brać udział we wspólnych przedsięwzięciach szkolnych. Natomiast program Leonardo da Vinci umożliwia odbywanie praktyk zawodowych w firmach lub ośrodkach szkoleniowych w innym kraju europejskim, zaś program Grundtving pozwala prowadzić działania edukacyjne za granicą.

Będąc obywatelem kraju UE możesz podjąć pracę w dowolnym kraju UE w każdym sektorze za wyjątkiem tych pozostających w gestii władz publicznych (policja, siły zbrojne, sprawy zagraniczne itp.). Jako pracownik będziesz miał prawo do:

 • swobodnego poruszania się;
 • godziwej zapłaty;
 • lepszych warunków pracy i ochrony socjalnej;
 • zrzeszania się i prowadzenie negocjacji w sprawie układów zbiorowych;
 • kształcenia zawodowego;
 • równego traktowania kobiet i mężczyzn;
 • informacji, konsultacji i uczestnictwa w istotnych sprawach firmy;
 • ochrony zdrowia i zapewnienia w miejscu pracy bezpieczeństwa;
 • ochrony dzieci, osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.

Możesz też założyć działalność gospodarczą bez ograniczeń jakie mają cudzoziemcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat praw i uzyskać więcej porad dla obywateli Unii zajrzyj na stronę:
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

Jak prowadzić przedsiębiorstwo w Europie dowiesz się na stronie:
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_en.htm

Posiadanie szeregu innych praw obywatelskich.

paragraphJako obywatel Polski będziesz mógł korzystać z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. To 54 artykuły zebrane w 7 rozdziałach o godności, wolności, równości, solidarności, prawach obywateli i sprawiedliwości, wyrażanie podstawowych wartości UE oraz praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych i społecznych jej obywateli.

Karta zakazuje dyskryminacji, nie tylko ze względu na narodowość, ale również płeć, rasę, religię, wiek i orientację seksualną. Promuje również równość kobiet i mężczyzn oraz wprowadza takie prawa, jak: ochrona danych osobowych, prawo do ochrony środowiska, prawa dzieci i osób starszych, prawo do dobrej administracji, zakaz praktyk eugenicznych i klonowania istot ludzkich.

Również jak każdy obywatel Unii niezależnie od swojej narodowości, będziesz miał prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych w państwie członkowskim w którym będziesz aktualnie mieszkał.
Będziesz miał również prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego nawet w miejscu swojego zamieszkania, a nie w kraju obywatelstwa.

Obywatel polski jak każdy inny obywatel Unii ma prawo do petycji do Parlamentu Europejskiego i skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich UE.
Skargę przeciwko organom i instytucjom unijnym może złożyć każdy obywatel UE lub osoba zamieszkała lub posiadająca siedzibę na terenie UE. Skarga może być napisana w języku polskim lub innym języku urzędowym na terenie Unii Europejskiej i przesłana na adres Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub zgłoszona przez portal internetowy www.ombudsman.europa.eu

Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego przysługuje każdej osobie zamieszkałej w państwie członkowskim. Petycja można złożyć pod adresem www.europarl.europa.eu .

Jako obywatel Polski masz prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej.
Może się ona okazać potrzeba w czasie podróży czy wakacji.
Jeśli więc utracisz paszport lub inne dokumenty osobiste, konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

W razie utraty pieniędzy konsul może pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z Twoja rodziną lub znajomymi. Może też udzielić Ci pomocy finansowej niezbędnej na powrót do kraju, jeśli zobowiążesz się do jej zwrotu.

Każdy obywatel Polski ma prawo do kontaktu z konsulem w przypadku aresztowania lub pozbawienia wolności. Konsul może wtedy powiadomić rodzinę, udzielić wszelkich informacji na temat powodów zatrzymania i obowiązujących procedur.

W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul może powiadomić krewnych oraz służyć pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu.

Tam gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa, obywatel Polski ma prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jako obywatel Unii Europejskiej będziesz miał prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do tak zwanej dobrej administracji czyli w razie straty z powodu błędnej decyzji administracyjnej, prawo do domagania się naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez instytucje i ich urzędników.

Powody sentymentalne, chęć powrotu do miejsc zamieszkania przodków, odzyskania utraconych majątków, zakupu nieruchomości.

WarsawPoza tymi wszystkimi korzyściami jakie daje Unia Europejska swoim obywatelom, dla niektórych ważniejsze będą względy sentymentalne posiadania obywatelstwa polskiego.

Dzięki niemu będziesz mógł wrócić w miejsca szczególnie ważne dla Ciebie i Twoich bliskich.

Obywatelstwo polskie spowoduje, że będziesz mógł swobodnie nabywać nieruchomości na terenie Polski bez ograniczeń jakie spotykają cudzoziemców.

Osoby które są zainteresowane odzyskaniem majątków pozostawionych w Polsce uzyskują dodatkową drogę odwoławczą, w przypadku niekorzystnych wyroków, do Sądu w Strasburgu.

Skontaktuj się z nami

Biuro nasze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu lokalnego

Contact

phonePolska+48 22 266 04 75

phoneIsrael+972 3 978 63 18

e-mailcontact@eranium.euZAMÓW KONTAKT LUB ZADAJ PYTANIE:

Imię i Nazwisko* Pole wymagane.

Telefon* Niewłaściwy format (cyfry bez odstępów). Pole wymagane.

E-mail* Niewłaściwy format. Pole wymagane.

Temat Wybierz element.

Wiadomość:

* - Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych teleadresowych, łącznie z adresem email, przez Eranium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 w celu udzielenia odpowiedzi.